0886 85 33 00

indeximoti@abv.bg

Основни стъпки при закупуване на имот

1. Избор на имот
2. Проверка за тежести и възбрани на имота
- Преди подписване на предварителен договор или даване на стоп депозит ИНДЕКС ИМОТИ правим справка  компютърна справка в Агенция по вписванията  за наличието на тежести върху имота. Компютърната справка се извършва на името на собственика на имота и се получава веднага в нашия офис. В нея са отбелязани  всички вписвания, отбелязвания и заличавания за  имота, извършени до момента на изготвянето му, или се удостоверява, че такива липсват.
3. Резервиране на избрания от вас имот срещу заплащане на такса – СТОП ДЕПОЗИТ (тя е в различен размер при различните инвеститори и продавачи от 500 до 1000 лева), с което изтегляте имота от пазара за определен период от време обикновено до 10 – 14 дни, преди подписването на предварителен договор.
4. Подписване на предварителен договор за покупко – продажба, който уточнява основните права и задължения на страните , цената на имота и начина на заплащането й, до окончателното нотариално оформяне на сделката.
-Сключването на предварителен договор за покупко-продажба е последният и заключителен етап на преговорите по изясняване на основните условия, свързани с покупко-продажбата на недвижим имот. При подписване на договора се заплаща капаро в размер на 5-10% от продажната цена на имота, или както се договорят страните.Това е договор, по силата на който всяка страна се задължава при определени предпоставки или след изтичане на определен период да сключи окончателния договор. Правната уредба  е  в чл.19 от Закона за Задълженията и Договорите. За да бъде валиден, е необходимо да съдържа основните уговорки относно условията на окончателния договор – Нотариален акт, а именно: индивидуализиран имот, продажна цена, начин и срок на заплащането й, срок  за нотариалното изповядване на сделката, нотариуса при който ще се изповяда, срок за влизане  във владение, неустойки при забава или неизпълнение на договора.При сключването на предварителен договор за покупко-продажба, в договора се включва изрична клауза – декларация за собственост върху имота и липса на тежести. 
Предварителният договор за да породи действие , трябва да бъде сключен в писмена форма,  нотариална заверка не е необходима. Писмената форма е достатъчно условие за неговата действителност.
Възможно е да се правят промени по предварителния договор и след сключването му, като това става с изрично съгласие между страните изразено в писмена форма – Анекс към договора.
5. Подписване на окончателен договор за покупко-продажба и Нотариален акт пред български нотариус в България по местонахождението на имота. Окончателното заплащане имота се прави в деня на нотариалното изслушване на сделката и се удостоверява пред нотариуса със съответните документи.
 Нотариусът проверява прецизно изрядността на документите на имота преди да пристъпи към сделка, след което удостоверява сделката за приключена и урежда прехвърлянето на имота.
Новият Нотариален акт за собственост се вписва в Агенция по вписванията  и вие ще го получите в рамките на 3-7 дни от дата на нотариалната сделка. 

6. След покупката на имота, той трябва да се регистрира в данъчната инспекция по местонахождението на обекта в двумесечен срок.В едномесечен срок се сменят партидите за ток, вода , газ и пр.

shareShare on Facebook
.